• slider image
  • slider image
:::

            本校參加金寧學區運動會,榮獲 30 金 20 銀 6 銅,大會最高榮譽精神總錦標省主席獎

            本校參加金寧學區運動會,榮獲田徑總錦標高女組、中女組第一名,中男組第二名

            本校參加105年度校園正確用藥教育宣導書法寫字競賽601班李佳凌同學榮獲第一名

備查文號:金門縣政府109.02.20府教督字第1090014803號
 

  • 1) 修正-108學年度第二學期 一年級課程計畫(含會議紀錄).zip
  • 2) 課程計畫核備函.pdf